Gedragscode trainers en begeleiders SVR

 

  1. De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast.
  2. De trainer/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is.
  3. De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en intimidatie ten opzichte van de sporter.
  4. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen trainer/begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De trainer/begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De trainer/begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Eén op één situaties worden hierbij zo veel mogelijk voorkomen.
  7. De trainer/begeleider heeft de plicht de sporters naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
  8. Indien de trainer/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.
  9. De trainer/begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de secretaris van het bestuur.

10 augustus 2017

Het bestuur van SV Rotterdam.

 

Reacties gesloten