Een veilig sportklimaat

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of scheidsrechter is. Je wil je sport altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun vereniging. Schaatsvereniging Rotterdam streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen.

Om dit te bereiken hebben wij:

Sport en Seksuele Intimidatie

Sporten en seksuele intimidatie, ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting aan toe. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Minderjarigen zijn hierbij de meest kwetsbare groep. Vanaf 1997 is de gehele sportwereld gestart met het opzetten van preventiebeleid om dit soort incidenten tegen te gaan. Ook onze vereniging voert gericht beleid op het voorkomen van seksuele intimidatie. Sporters en werkers in de sport moeten zelf op de hoogte zijn van het aandeel dat ze kunnen leveren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Laten we met elkaar zorgdragen dat ál onze sporters veilig en met plezier kunnen sporten!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is om eerste aanspreekpunt te zijn. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en is het eerste aanspreekpunt binnen de verening. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. SVR heeft een vertrouwenspersoon. Voel je je onveilig en/of wordt je geconfronteerd met ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon, namelijk:
Annemarie Sweep
vcp@svrotterdam.nl
06-50862151
Zie ook Vertrouwenspunt NOC*NSF

Gedragscode trainers en begeleiders SVR

 1. De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast.
 2. De trainer/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is.
 3. De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en intimidatie ten opzichte van de sporter.
 4. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen trainer/begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De trainer/begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De trainer/begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Eén op één situaties worden hierbij zo veel mogelijk voorkomen.
 7. De trainer/begeleider heeft de plicht de sporters naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
 8. Indien de trainer/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.
 9. De trainer/begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de secretaris van het bestuur.

 

Huisreglement voor evenementen SIL/SVR op Sportpark Noordrand

Inschrijving betekent, dat je bekend bent met de gedrags- en huisregels die binnen onze verenigingen gelden en deze ook respecteert. Ouders/verzorgers vragen wij deze regels (nogmaals) met hun kinderen in begrijpelijke taal door te spreken

Sportpark Noordrand is een rookvrije sportlocatie en roken op het terrein is niet toegestaan.

Huisregels:

 • Het gebruiken en/of meenemen van alcohol, energiedrankjes, drugs en/of rookwaar is niet toegestaan, net zo min als het meenemen of afsteken van vuurwerk.
 • Niemand verlaat zonder toestemming van de leiding de locatie.
 • Bij groeps activiteiten is meedoen de regel.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • Gebruik van was en kleedruimten is niet M-V gemengd.
 • Jongens en meisjes slapen bij overnachtigingen in aparte tenten/verblijfsruimtes.
 • Wij gaan netjes om met de clubaccommodatie en het interieur.
 • Bij vandalisme/diefstal en wettelijke overtredingen zal zo nodig aangifte worden gedaan.

Moedwillige overtreding van deze regels kan er toe leiden, dat de ouders/verzorgers van de overtreder gebeld worden met het verzoek om hem/haar onmiddellijk op te halen.

Ouders/verzorgers die zichzelf als contactpersoon hebben aangemeld zijn eerste verantwoordelijke en hebben kennis genomen van bovenstaande regels.

Regels begeleiding:

 • Leiding en begeleiding beschikt over een V(erklaring) O(mtrent) G(edrag)
 • Leiding en begeleiding conformeert zich aan de gedragscode en gedragsregels die binnen onze verenigingen gelden.
 • Er is namens elke vereniging tenminste 1 verantwoordelijke/contactpersoon voor de communicatie met ouders en deelnemers.
 • Leiding ziet toe op huisregels, correct gedrag van de deelnemers, goede sfeer, algemene orde en houdt overzicht over de groep, zodat er geen buitenstaanders ontstaan.
 • Leiding stelt zich op de hoogte van het vluchtplan en de vluchtwegen van de accommodatie en stelt een verzamelpunt vast in geval van een calamiteit. Voorgaande zaken worden direct na aankomst met de groep besproken.
 • Leiding ziet toe op eventuele onveilige situaties en draagt zorg voor de veiligheid van de deelnemers.
 • Leiding gebruikt overdag geen alcohol en maakt zo nodig afspraken wie er s’ avonds eventueel beperkt wat kan drinken.
 • Er geldt een “4 ogen beleid”.
 • Er is te allen tijde een gemengde M-V evenementbegeleiding.