Een veilig sportklimaat

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of scheidsrechter is. Je wil je sport altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun vereniging. Schaatsvereniging Rotterdam streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen.

Om dit te bereiken hebben wij:

Sport en Seksuele Intimidatie

Sporten en seksuele intimidatie, ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting aan toe. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Minderjarigen zijn hierbij de meest kwetsbare groep. Vanaf 1997 is de gehele sportwereld gestart met het opzetten van preventiebeleid om dit soort incidenten tegen te gaan. Ook onze vereniging voert gericht beleid op het voorkomen van seksuele intimidatie. Sporters en werkers in de sport moeten zelf op de hoogte zijn van het aandeel dat ze kunnen leveren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Laten we met elkaar zorgdragen dat ál onze sporters veilig en met plezier kunnen sporten!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is om eerste aanspreekpunt te zijn. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en is het eerste aanspreekpunt binnen de verening. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. SVR heeft een vertrouwenspersoon. Voel je je onveilig en/of wordt je geconfronteerd met ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon, namelijk:
Annemarie Sweep
vcp@svrotterdam.nl
06-50862151
Zie ook Vertrouwenspunt NOC*NSF

Gedragscode trainers en begeleiders SVR

  1. De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast.
  2. De trainer/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is.
  3. De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en intimidatie ten opzichte van de sporter.
  4. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen trainer/begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De trainer/begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De trainer/begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Eén op één situaties worden hierbij zo veel mogelijk voorkomen.
  7. De trainer/begeleider heeft de plicht de sporters naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
  8. Indien de trainer/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.
  9. De trainer/begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de secretaris van het bestuur.

10 augustus 2017
Het bestuur van SV Rotterdam.